Projektant za projektiranje hiše in ostalih objektov

Kreativci Novosti pri Kreatif design-u

Najprej se pojavi vprašanje ali sploh potrebujete arhitekta? Če želite graditi pametno in privarčevati čas in energijo ter prostor maksimalno izkoristi potem je seveda odgovor pritrdilen. Potem pa se naročniki srečajo z naslednjo dilemo kdo je arhitekt, ki bo izpolnil njihove želje jih usmerjal skozi celoten proces investicije ter rešil vse dileme, da bodo investitorji ob koncu projekta tudi zadovoljni.

S temi težavami investitorjev v mislih je arhitekt Andrej Kregar ustanovil studio Kreatif Design, ki naročnikom pomaga pri uresničitvi njihovih vizij. Že od samega začetka je Kreatif Design projektira objekte vse do danes poznanih statičnih, kreativnih ali tehnoloških omejitev ter te omejitve s časom tudi premika. Ob tem pa naročnikom omogočamo izvedbo v dogovorjenih rokih in v zastavljenih finančnih okvirih.

Ob snovanju objektov se vse pogosteje nagibamo k uporabi lokalni resursov in izdelkov, ki niso škodljivi ne uporabnikom ne okolju. Po našem mnenju pasivne hiše kljub nizki porabi energije niso vedno projektiranje, da so tudi zdrave za uporabnike, saj velikokrat favorizirajo uporabo umetnih snovi, poleg tega pa se morajo uporabniki prilagoditi življenju v njej namesto obratno. Naše prepričanje je, da je uporabnik in njegovo zdravje na prvem mestu, uporabnost objekt na drugem, nato pa pridejo še drugimi vidiki, ki vključujejo varčevanje z energijo. Ob tem pa je potrebno gledati tudi na dolgoročno uporabnost objekta, saj je potrebno predvideti tudi morebitne prihodnje spremembe in prilagoditve življenjskim spremembam, kot so staranje in rojstvo novih družinskih članov.

Arhitekti nismo le oblikovalci in esteti, ampak se vedno posvečamo tudi praktičnim inženirskem vprašanjem, kot so cena projekta, nosilnost, dovršenost detajlov in prepletu vseh inženirskih vprašanj. Glavna naloga arhitekta je, da drži pravo razmerje in nekaterim inženirskim vprašanjem, daje prednost pred drugimi. Vsekakor je na koncu najpomembneje dobro sodelovanje med naročnikom in arhitektom ter medsebojno zaupanje ključ do vrhunskega projekt.

Kakšna pa je razlika med projektantom in arhitektom in zakaj je včasih to dobro vedeti?

PROJEKTANT ZA PROJEKTIRANJE HIŠE IN OSTALIH OBJEKTOV

Pogosto vprašanje, ki nam ga zastavljajo naročniki je: “Ste vi projektant ali arhitekt?” Na koga naj se obrnem, če na primer želim prenoviti hišo in na koga, če želim zgraditi poslovne prostore ali dozidati prizidek? Kakšne so zadolžitve projektanta in kakšne arhitekta? Ta dva izraza namreč ljudje zamenjujejo in včasih lahko pomenita podobno, drugič pač ne, zato smo pripravili razlago o tem, kdo je projektant, kdo arhitekt, kakšne so njune zadolžitve ter zakaj prihaja do neustrezne uporabe teh dveh izrazov.

Starejša slovenska zakonodaja je določala, da lahko projektira vsak, ki ima licenco za opravljanje poklica projektanta, to pa so bili inženirji različnih strok ter arhitekti. Arhitektov je bilo vsekakor najmanj, saj ni bilo toliko poudarka na dobri razporeditvi prostorov in arhitekturni zasnovi, pri umeščanju objektov v prostor in ni bilo poudarka na preučitvi vseh družbenih vplivov, ki jih stavbe imajo na določeno okolje. Vsi so se osredotočali samo na izvedbo objekta oziroma statiko objekta vse ostalo pa je bilo manj pomembno.  Torej pred leti so le bogatejši družbeni sloji, država ter najboljša podjetja naročala projektiranje stavb pri arhitektih, ostali, pa so naročali projektiranje le pri inženirjih, včasih le tehničnih risarjih v najmanjšem dovoljenem obsegu.

Pooblaščeni projektanti so takrat smeli izvajati dela kot so risanje različnih načrtov konstrukcij, tlorisov, vodovodnih inštalacij itd. Z napredkom v tehnologiji in v gradnji pa so se osnovne naloge tako razširile (tudi za hiše in druge manjše objekte), da jih ne more opravljati več le en sam načrtovalec oz. en projektant, ampak gre za projektante različnih strok – torej za projektante elektro, strojnih instalacij ter projektanti gradbenih konstrukcij ter arhitekturne projektante, ki nato skupaj zasnujejo objekt, ki ustreza vsem zahtevam sodobne gradnje. Z uveljavljanjem vse več novih zakonodaj in regulacij, pa se beseda projektant uporablja za glavnega načrtovalca objekta, vendar pa gre v primeru hiš in drugih stavb za arhitekturnega projektanta. Torej je danes smiselno projektanta naslavljati še z nazivom, ki definira za katerega projektanta gre.

Po drugi strani pa je zmeda nastala tudi zaradi pretekle percepcije arhitektov, saj so bili ti zelo redki in so gradili najbolj pomembne objekte v Sloveniji in so tako znani, da jih še danes skoraj vsi poznamo, kot vsem poznani arhitekt Plečnik, arhitekt Ravnikar in drugi. Seveda pa večina strank ali vlagateljev ni gradila najbolj pomembnih stavb v Sloveniji, kot sta NUK in stavba Maxi market v Ljubljani, ampak so želeli rešiti svoj stanovanjski problem z gradnjo hiše s pomočjo projektanta, ki je bil v preteklosti le izjemoma arhitekt.

PROJEKTANT ZA PROJEKTIRANJE HIŠE

Arhitekt je po definiciji SSKJ, strokovnjak za arhitekturo. Je oseba, ki deluje na področju arhitekture, je usposobljen in ima dovoljenje za načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov. Projektant, pa je po definiciji SKKJ, načrtovalec in tisti, kdor zasnuje ali izdela načrt za kak objekt ali področje.

Po definiciji Zakona o Arhitekturni in Inženirski dejavnosti (ZAID) pa je arhitekt oseba ki jo za projekt gradnje hiše nujno potrebujemo, projektant pa je širši izraz za osebe in podjetja, ki imajo izvajajo projektiranje hiše, komunalnih objektov in inženisrskih objektov, ki po izobrazbi niso nujno arhitekti. Za področje gradnje hiš in drugih manj zahtevnih objektov pa je določeno, da lahko objekte načrtuje in pregleda le pooblaščeni arhitekt.

Razumevanje nekaterih strank, ki danes gradijo novo hišo še vedno temeljijo na preteklih predpisih, ki pa danes niso več v veljavi. Investitorji namreč verjamejo, da iščejo projektanta, vendar danes vsekakor ti naročniki pravzaprav iščejo arhitekturnega projektanta oziroma arhitekta. Ta pa lahko, če je projekt večji oziroma to zahteva naročnik, tudi koordinira ostale projektante, zato da investitor od vseh projektantov vključenih v projekt pridobi končno dokumentacijo za gradnjo objekta, ki je uskaljena med vsemi projektanti. V nadaljevanju, pa bomo to tudi podrobno pojasnili.

ARHITEKTURNI PROJEKTANT

Arhitekturni projektant je nekdo, ki načrtuje, osmišlja, preučuje, izrisuje ter komunicira z vsemi potrebnimi projektanti za gradnjo neke stavbe. Takšna stavba je lahko karkoli- hiša, blok, cerkev, tovarna, podjetje, muzej, ipd.
Arhitekt obravnava naslednja strokovna področja:

 • umestitev objekta v prostor (potrebno je veliko načrtovanja,
  da bo stavba usklajena z okolico ter vsemi postavljenimi regulacijami)
 • predpise, pridobitev vseh soglasij
 • varstvo okolja ( tukaj mislimo na ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje)
 • prostorska razporeditev (za arhitekta je zelo pomembno, kako bodo prostori logično, smiselno in uporabno povezani ter se posvečali temu, da na čim manjši površini uspe urediti prostor tako, da bo čim bolj funkcionalen)
 • orientacija prostorov (tukaj se določa razporeditev prostorov glede na strani neba)
 • pridobitev dovoljenj (za priključevanje na komunalno infrastrukturo, elektrike ter vodovodnih napeljav v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja)
 • načrtovanje objektov skladno s predpisi za varno uporabo stavb (požarna varnost)

Delo arhitekurnega projektanta je pomembno če želite pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo hiše oziroma stavbe. Na tej točki, vam bo arhitekt organiziral izdelavo celotnega projekta oziroma dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga/jo kasneje vložite na upravni enoti ali pa to arhitekt z vašim pooblastilom uredi za vas.

Sestavljajo ga:

 • načrt hiše ali stavbe
 • prikaz, da je hiša oz. stavba skladna s prostorskim načrtom in morebitnimi drugimi tovrstnimi zahtevami
 • umestitev objekta na geodetskem posnetku
 • soglasja za priklop na komunalno infrastrukturo
 • soglasja lastnikov sosednjih parcel
 • izjava statika

Po današnji zakonodaji pa so

 • elaborati požarne varnosti, gradbene fizike, ipd. postali deli projektne dokumentacije za izvedbo

Vse to vam lahko pripravi arhitekt.

Kljub opravljenemu velikemu delu projekta samo arhitekt ni dovolj za izpeljavo nekega projekta. Različne faze projekta so medsebojno povezane in soodvisne. Osnovno razumevanje celotnega procesa načrtovanja je zato ključnega pomena za specialista pa tudi sodelovanje z inženirji, specialisti svojih specifičnih področij, ki morajo oceniti ter v sodelovanju z arhitektom ustvarjati nove in boljše ideje za izpeljavo projekta. Ti specialisti so na primer gradbeni inženirji, strojni inženirji (specialisti za vodovodne inštalacije, odvod kanalizacije, napeljavo plina, prezračevanje, ipd.) ter projektanti elektroinštalacij, projekanti požarnega reda.

Arhitekt je torej nekdo, ki ima konceptualne ter organizacijske sposobnosti, široko poznavanje načinov prezentacije, je strokovnjak na področju arhitekture, je usposobljen in ima dovoljenje za načrtovanje, projektiranje hiše in nadzor nad gradnjo objektov.

POOBLAŠČENI ARHITEKT PROJEKTANT

Nekaj naših naročnikov uporablja besedo “projektant”, ki je zelo širok pojem ter zajema več različnih strok (arhitekturni projektant, elektro projektant, projektant komunalne infrastrukture, ipd.) in se včasih izognejo besedi arhitekt, saj sta ti dve treminologiji imeli različno pojmovanje in je arhitekt morda še zmeraj povezan z zmotno predstavo iz preteklosti. Vendar je danes za gradnjo hiše nujno predhodno arhitekturno projektiranje hiše. Nekateri so prepričani, da projektant manj zapleta projekt in da bo hitrejši od arhitekta. Vse to so zgolj predsodki, ki izvirajo iz preteklosti in ki v današnjem času, ne držijo. Ahitekti so namreč danes izobraženi prav za področja, ki nam vsem vzamejo največ časa in to so poznavanje zakonodaje, uskaljevanje z drugimi strokami in pridobivanje grabenega dovoljenja ter načrtovanje za harmonično izvedbo.

Pooblaščeni arhitekt projektant je samo specifičen izraz za nekoga, ki mora, za samostojno opravljanje arhitekturnega projektiranja, pridobiti licenco za opravljanje tovrstnih storitev in bo za vaš objekt oz. hišo opravljal arhitekturno projektantska dela. Na projektu gradnje hiše bo odgovoren za izdelavo, urejanje in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki mora biti izdelana tako, da omogoča kakovostno izvedbo hiše ter racionalno rešitev v času gradnje, uporabe in vzdrževanja objekta.

V današnjem času pa se je ravno zaradi povečanega števila zakonov ter regulacij na področju arhitekturnega ter inženirskega dela, ki jih investitorji ne morejo poznati prav dobro, pojavilo veliko nezakonitih, navidezno cenejših in sumljivih praks. Za investitorja je torej najboljša rešitev, če celoten projekt od začetka do konca izvede eno projektantsko podjetje in da to isto podjetje izvede tudi projekt notranjega oblikovanja, če ima investitor to namero.

Pomembno je vedeti razliko med arhitekturnim projektantom in drugim projektantom saj, bo izobražen arhitekt stremel k splošnemu izboljšanju projekta, projektnih dokumentacij in načrtov, k učinkoviti izrabi površin in k usklajenosti želja stranke in nalogami vseh sodelujočih inženirjev. Arhitekt bo k projektu doprinesel znanje, pridobljeno na podlagi pridobljenih izkušenj ter izobrazbe in stremel k izvedbi projekta, skladno z vsemi regulacijami in predpisanimi zakoni. Enako pa seveda velja tudi za vse ostale projektante inženirje, specialiste svojih področij.

Projektant je, kot smo že omenili, širši pojem za osebo, ki je pri projektu odgovorna za projektiranje hiše in urejanje projektne dokumentacije. Pri gradnji hiše, bo to arhitekt projektant oziroma arhitekturni projektant

Torej ne glede na to, kateri izraz vam je ljubši je za vas kot investitorja najbolje, da za gradnjo hiše izberete izobraženega arhitekturnega projektanta, ki se bo z zanosom, profesionalno in natančno posvetil izvedbi vašega projekta in si s tem zagotovite višjo kakovost bivanja ter v bodoče prihranite nepotreben finančni vložek ter komplikacije v vseh naslednjih fazah gradnje.

Nadejamo se, da smo vam s tem člankom, bolje pojasnili ter obrazložili ta dva prepletena in včasih neustrezno uporabljena pojma ter da se boste lažje našli arhitekturnega projektanta za vašo novo hišo. Do projektnta polnega kreativnih rešitev lahko pristopite na tej povezavi.

Share this Post