Kako izbrati arhitekta in katere informacije potrebuje

Kreativci Arhitektura, Novosti pri Kreatif design-u

Vsak projekt, ki se ga lotite- bodisi gradnja hiše, prenova stanovanja ali pa gradnja oziroma prenova kateregakoli drugega objekta- se vam bo najbolj obrestoval, če se zelo zgodaj najdete arhitekta –  projektanta za vaš objekt. Arhitekt bo namreč z vami in z vašim projektom skoraj gotovo preživel največ časa. Od samega začetka in prvih skic do končne izvedbe je smiselno sodelovati z eno osebo, ki ima prek celotnega obdobja nadzor nad projektom. Zato, ker večkrat opažamo, da investitorji težko najdejo ustrezne informacije in ne vedo kaj potrebujejo za to, da bodo lahko z gradnjo pričeli prav tako pa sestanek z arhitektom smo se odločili napisati, kratka navodila.

Investitorjem želimo s tem pomagati, da bodo bolj poučeno povpraševali po storitvah arhitektov, saj opažamo, da velikokrat investitorjem niso pojasnjeni vsi vidiki ne vedo kaj vse potrebujejo za pričetek gradnje prav tako pa ne vedo, kako se bodo najbolj produktivno dogovorili z arhitektom. Od investitorjev arhitekt na prvem sestanku potrebuje vaše želje, pregledal možnosti, ki jih imate kot investitor ter vam pripravil ponudbo.
Da bi komunikacija med vami in vašim izbranim arhitektom potekala učinkovito ter gladko, smo vam pripravili kratek seznam stvari, ki jih lahko pred prvim srečanjem z arhitektom premislite in zagotovite arhitektu hitrejši pričetek s projektom.

1.PODATKI O LOKACIJI TER LASTNIŠTVU

Natančna lokacija, kjer načrtujete novogradnjo, rekonstrukcijo oziroma druge posege na objektu, je brez dvoma ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih mora arhitekt na prvem sestanku od vas izvedeti.
Najlažje je, če arhitektu podate:
-Svojo parcelno številko
-Katastrsko občino
-Tloris obstoječega stanja ali star načrt
Če boste potrebovali gradbeno dovoljenje:
-Lokacijsko informacijo (naročite pri pristojni občinski upravi, lahko pa to storimo namesto vas tudi mi)
-Geodetski posnetek ( ki vam ga izdela geodet)

Vsi zgoraj našteti dokumenti so potrebni za vse objekte, kjer je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. S temi podatki boste arhitektu omogočili, da lahko na tej lokaciji že v naprej preveri morebitne omejitve, glede na veljavne predpise, ter področje na katerem bo gradnja potekala.

Vsekakor pa je pred srečanjem priporočeno imeti urejeno lastniško dokumentacijo oziroma vpis v zemljiško knjigo ter si s tem že pred začetkom samega projekta zagotoviti, da je lastništvo pred prenovo ali nogoradnjo v celoti urejeno.

arhitekturno gradbeno dovoljenje
Arhitekt

2.CILJI, ŽELJE,PREDSTAVE, IDEJE

Pred začetkom samega projekta, strnite vaše želje, predstave in ideje v en sam končni cilj, s katerim bodo zadovoljni vsi vaši družinski člani.Poskusite si zamisliti, kakšna bi bila velikost, katere prostore potrebujete, skratka poskusite pomisliti na čim več detajlov, ki so vam všeč in bi si jih želeli v dizajnu vaše hiše.
Najboljše bi bilo,če bi vse te podatke, ter zamisli vaših družinskih članov strnili v nekakšen opis- to je lahko samo groba skica ali pa s sabo prinesete fotografije drugih primerljivih objektov ali detajlov, ki so vam všeč.
Tako boste vi ter arhitekt hitreje zaključila zasnovni del projekta, ter se bistveno hitreje pomaknila k dejanski realizaciji vaše ideje.

Parcela za gradnjo objekta

3.ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR

Pomembno je, da pred začetkom samega projekta razmislite, kdaj bi pričeli z gradnjo in do kdaj pričakujete, da bo urejena vsa projektna dokumentacija ter bodo pripravljena vsa potrebna dovoljenja. Na primer pridobitev gradbenega dovoljenja traja najmanj 3 mesece in lahko traja tudi celo leto, zato je potrebno to imeti v uvidu, ko se lotimo takšne investicije. Vsekakor vam odsvetujemo, da gradnjo objekta začenjate, preden pridobite vso ustrezno dokumentacijo.
Čas za pridobitev omenjenih dokumentov in gradbenih dovoljenj, je odvisen od:
-Vrste projekta,
-Soglasodajalcev
-Lokacije projekta

Seveda pa je pred pričetkom projektiranja pametno razmisliti tudi o ciljni vrednosti projekta, svojih finančnih zmožnosti oziroma količine vložka, ki ste ga pripravljeni nameniti za gradnjo vaše hiše. Določite okvirno vsoto, ki jo boste podali vašemu arhitektu in znotraj katere bo moral delovati skozi celoten projekt. Arhitekt je strogo odvisen od vašega finančnega okvirja saj bo znotraj njega iskal vse arhitekturne rešitve.

4.PRIDOBITEV VSEH DOVOLJENJ
Faze projekta glede na vrsto in obseg objekta:

 1.Idejni projekt (IP):
V idejnem projektu, arhitekt izdela izris objekta, ki je usklajen z željami in potrebami naročnika kot tudi z zahtevami prostorskega akta na območju predvidene gradnje. V tem delu arhitekt tudi definira vse priključke na komunalno infrastrukturo.

2.Projekt za gradbeno dovoljenje in pridobitev mnenj (DGD):
Da smeš zgraditi hišo, potrebuješ gradbeno dovoljenje, da ga dobiš, pa moraš na upravni enoti vložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali DGD.
Sestavljajo ga:
-Načrt hiše,
-Geodetski načrt,
-Prikaz, da je hiša skladna s prostorskim načrtom in morebitnimi drugimi tovrstnimi zahtevami,
-Soglasja za priklop na komunalno infrastrukturo
-Izjavo odgovornega projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti,
V pripravo DGD-ja arhitekt vključi tudi druge strokovnjake, denimo statika, pametno pa je, da se v fazi DGD načrtuje že tudi za enostaven prehod na fazo PZI, zato je že v tej fazi smiselno vključevanje strojnika in elektroinženirja.

3.Projekt za izvedbo (PZI):
Naslednji projekt, ki ga naredi projektant, pa je priprava projekta za izvedbo ali PZI.
To je nadgradnja DGDja, ki določi podrobnosti, ki za pridobitev gradbenega dovoljenja niso bile potrebne, so pa obvezne za gradnjo objekta. Namenjen je pridobivanju ponudb za izvedbo (popis gradbeno-obrtniških del) ter izbranemu izvajalcu gradnje.
PZI vsebuje:
-Podrobne načrte tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
-Arhitekturne detajle
-Popis del statičnih, električnih in strojnih inštalacij
-Popis gradbenih del,
-Načrt električnih napeljav
-Načrt strojnih napeljav
-Detajle toplotne izolacije, hidroizolacije, greznice, jaškov, oken, vrat, stopnic, električne, vodovodne in druge napeljave.
PZI vsebuje tudi natančen popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del, kar pomeni, da lahko investitor na podlagi popisa primerja dejansko vgrajene količine materiala in porabljenjega dela, ki jih je obračunal izvajalec, z načrtovanimi, ki jih je predvidel arhitekt in tako nadzira delo izvajalcev.

4.Projekt izvedenih del (PID):
Projekt izvedenih del (PID) je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih sprememb in odstopanj dejansko izvedenih del od stanja, kot je to bilo predvideno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in izdanim gradbenim dovoljenjem.
Namenjen je upravnemu postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.
V primeru, da med gradnjo ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, je projekt izvedenih del vsebinsko popolnoma enak projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, s podano pisno izjavo arhitekta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja je gradnja zaključena.

arhitekti

5.KAJ OD MENE NA PRVEM SESTANKU PRIČAKUJE ARHITEKT?

Če ste si za vašega arhitekta izbrali Kreatif arhitekta, potem bo za vas ob prvem sestanku brez dvoma poskrbljeno. Zavedamo se, da naše stranke niso arhitekturni profesionalci in da informacije o tem, kaj potrebujejo za prvi sestanek z nami, niso vedno dostopne.
Zato pri Kreatif Designu stremimo k podrobnemu proučevanju potreb naših strank ter v osprednje postavljamo iskanje kreativnih rešitev. Za vas bomo vedno pripravili najboljše ponudbe, iskali najboljše arhitekturne rešitve ter preizkušali različne funkcionalne in prostorske rešitve. To bomo združevali v estetični popolnosti, z dotikom nepogrešljive ergonomije.
Kreatif arhitekt bo za vas pripravil projekt, ki bo zadovoljil ali pa celo presegel pričakovanja stranke ter vseh njenih družinskih članov in bo celoten projekt izpeljal znotraj naročnikovega finančnega okvira.

arhitekti

Share this Post